مقاله جغرافياي تاريخي زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

مقاله جغرافياي تاريخي زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

مقاله جغرافياي تاريخي زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول

چکیده :ناحيه ي زنجان از سابقه ي تاريخي کهن برخوردار است . گرچه اين ناحيه در دل سرزمين هاي مادي قرار داشته ولي اطلاعات تاريخي در مورد آن اندک است .
اين ناحيه در مسير راه هاي مهم ارتباطي قرار داشته و شهرهاي قديمي زنجان و سجاس و سهرورد و طارم در مسير اين راه ها به وجود آمده اند . مذهب رسمي مردنم ناحيه قبل از اسلام ، زرتشتي بوده و زبان شان پهلوي خالص.
اعراب نو مسلمان در سال ۲۲ يا ۲۴ هجري شهر زنجان را به جنگ فتح کرده و مدت ها بر اين ناحيه حکم راني…