مقاله۱۰۴-بررسی مدد کاری اجتماعی ۱۷۰ ص

مقاله104-بررسی مدد کاری اجتماعی 170 ص

مقاله۱۰۴-بررسی مدد کاری اجتماعی ۱۷۰ ص

فهرست کلی مطالبعنوان صفحه
پیشگفتار
فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی
فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی
 
فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه:
فصل اول: مانی مددکار اجتماعی
– تعریف مددکاری
– حرفه مددکاری
– تاریخچه مددکاری
– نقش های مددکار اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
– پذیرش
– فردیت
– رازداری حرفه ای
– مشارکت
– خود آگاهی
فصل سوم : ابزارهای مورد نیاز…

برنامه وزنه فوتبال

برنامه وزنه فوتبال

برنامه وزنه فوتبال

این فایل دارای برنامه وزنه فوتبال میباشد.این برنامه در رده برنامه حرفه ای وزنه جهت بدنسازی فوتبال میباشد و در نوع خود بی نظیر است.انتظار میرود پس از پایان این دوره بازیکن آماده گی لازم جهت شرکت در مسابقات را کسب کند…