پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد ۱۱۵ ص

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد ۱۱۵ ص

دانلود متن کامل پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد ۱۱۵ صفحه
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
 
 
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 
 
دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد(LMA)
رشتۀ حقوق و جرم شناسی
موضوع:
تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
استاد راهنما:
جناب دکتر جاوید صلاحی
استاد مشاور:
جناب دکتر مجید شایگان فرد
دانشجو:
امیر کاظمی
چکیده
قسمت…