تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد

تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد

تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد

عنوان مقاله : تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افرادقالب بندی : PDF
قیمت : ۲۳۰۰تومان
شرح مختصر : راه رفتن، يكي از ويژگيهاي فيزيكي بدن افراد است، كه امروزه به عنوان يك بيومتريك در سيستم هاي تشخيص هويت استفاده مي شود . در اين مقاله يك رهيافت جديد براي شناسايي افراد از روي راه رفتن مبتني بر خوشه بندي مبتني ب ر الگوريتم ژنتيكي ارائه شده اس ت. .در استخراج ويژگي يك تغيير اساسي نسبت به الگوريتم هاي قبلي انجام شدده است . ابتدا با سه روش مختلف بردار ويژگي…