پایان نامه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه ارتباط بين سود و قيمت سهام  در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران

مقدمه:تكامل ساختارپولي ومالي اقتصادهايي كه عصر انقلاب صنعتي را پشت سرگذاشته اند و درروايتي خود در اين شكل بخشيدن به اين تحول چنان دست داشته اند كه امروز آنها را كشورهاي صنعتي مي ناميم ، با توجه به نيازها يي بوده كه در جريان تغيير شكل اين اقتصادها پديد آمده است.اگرچه بسياري ازاين ساختارها ، به صورت اوليه ، در اغلب كشورهاي جهان وجود داشته است . اما آنچه شكل امروزي اين ساختارها را ايجاد كرده مسيري است كه اقتصادهاي توسعه يافته در جريان گذر از…