بررسي رابطه هويت سازماني با سكوت سازماني كاركنان

بررسي رابطه هويت سازماني با سكوت سازماني كاركنان

بررسي رابطه هويت سازماني با سكوت سازماني كاركنان

عنوان: بررسي رابطه هويت سازماني با سكوت سازماني كاركنانقالب بندی: pdf
شرح مختصر: هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين هويت سازماني و سكوت سازماني كاركنان در دانشگاه اصفهان است . روش پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري كاركنان رسمي دانشگاه اصفهان بودند، كه تعداد آنها در سال ۱۳۹۰ حدوداً ۸۳۰ نفر بود كه از اين تعداد ۹۸ نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه آماري، انتخاب شدند.
براي تأييد روايي محتوي و ظاهري از نظرات اساتيد خبره…