خصوصیات ضمنی رنگ ها

خصوصیات ضمنی رنگ ها

خصوصیات ضمنی رنگ ها

رنگ مورد علاقه ی شما کدام است ؟همسر یا نامزد شما به چه رنگی علاقه مند است ؟
دوست دارید بدونید خصوصیات او چیست؟
روانشناسی رنگ ها علم نوینی است که توانسته برای هر رنگ خصوصیات مرتبط با آن را بیان کند.این علم تنها به دانستن خصوصیات افراد کفایت نمی کند و دامنه ی آن وسیع است که سعی خواهم کرد آنها را در اختیار شما بزرگواران بگزارم.
 …